Ceskoslovenský casopis pro fyziku

aktuální číslo

aktuální číslo

vyhledávání

vyhledávání

o nás

o nás

předplatné

předplatné

inzerce

inzerce

pro autory

pro autory

seznam prodejních míst

pro redaktory a recenzenty

kalendář akcí

kalendář akcí

odkazy


Pravidla pro autory


Proč publikovat v Čs. čas. fyz.?

 • Jediný česky a slovensky psaný časopis zaměřený na popularizaci fyziky se širokým spektrem čtenářů
 • Sedmdesátiletá tradice s využitím moderních informačních kanálů
 • Elektronická verze je přístupná zdarma – open access
 • Pečlivá jazyková korektura
 • Možná pomoc s přípravou článků pro začínající popularizátory
 • Skvělá grafická úprava

Jaké typy článků přijímáme a jaké ne?

Čs. čas. fyz. je časopis české a slovenské fyzikální komunity, informující např. o aktuálních objevech (aktuality) či o stavu určitých oborů (referáty – přehledové články), otázkách organizace financování a hodnocení vědy (otázky a názory), problémech fyzikálního vzdělávání, historii fyziky a významných osobnostech (rozhovory), fyzikálních soutěžích a událostech atd. Časopis chce oslovovat nejen vědeckou komunitu, ale také učitele, studenty, média i širší veřejnost.
    Časopis však nepublikuje jednotlivé původní vědecké objevy a výsledky (ty by měly být předem publikovány v renomovaných zahraničních fyzikálních časopisech a projít odbornými recenzemi).
    Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout o zveřejnění příspěvku. Příspěvky procházejí recenzí – posouzením provedeným oborově příslušnými specialisty. O tom, zda bude rukopis postoupen k recenznímu řízení, rozhoduje redakce v souladu se zaměřením a zavedenými standardy Čs. čas. fyz.
    Předáním rukopisu redakci (vydavateli) poskytují autoři nevýhradní licenci zveřejnit příspěvek v tištěné a elektronické verzi Československého časopisu pro fyziku a v těchto verzích jej zveřejňovat v Česku a na Slovensku i v zahraničí, to vše bez jakéhokoliv časového omezení. Tato nevýhradní licence je poskytnuta ústní smlouvou podle autorského zákona.
    Za poskytnutí licence k příspěvku náleží autorovi autorský honorář podle aktuálního ceníku.
    Ceník pro rok 2021: Rubrika „Ve zkratce“ – 400 Kč za tiskovou stranu, ostatní rubriky – 250 Kč za tiskovou stranu. (Účtárna FZÚ z honoráře strhne srážkovou daň 15 %.)


Termíny odevzdání příspěvků do ČČF v roce 2024:

Číslo:Datum odevzdání:Číslo:Datum odevzdání:
1/2024 2. 1. 2024 4/2024 16. 6. 2024
2/2024 4. 3. 2024 5/2024 2. 9. 2024
3/2024 2. 5. 2024 6/2024 23. 10. 2024

Jak váš příspěvek připravit?

Prosíme autory o dodržení pravidel, která jsou uvedena zde (PDF i k tisku) nebo níže na této stránce. Zejména co se týče stylu odkazů na literaturu a také kvality obrázků a jejich editovatelnosti v případě grafů! Opravování těchto nedostatků jinak stojí pracovníky redakce mnoho času.

Rubriky a přibližné rozsahy článků (není nutné striktně dodržovat)

 • Referativní články (o rozsahu cca 9 000–30 000 znaků včetně mezer): příspěvky zaměřené na jednu oblast výzkumu, kterou srozumitelně shrnují a uvádějí do širšího kontextu rozvoje vědy a techniky
 • Aktuality (2 000–15 000 znaků vč. mezer): krátká sdělení o nejnovějších výsledcích základního výzkumu či jeho aplikacích v přehledné a srozumitelné formě
 • Recenze, personálie, zprávy z konferencí, věda a umění apod. (1 800–6 000 znaků vč. mezer)
 • Otázky a názory (rozsah přiměřený obsahu): polemické příspěvky k otázkám odborným i k tématům, jako je vědní politika, etika, financování vědy atd.

Základní požadavky na rukopis

 • Jazyk český či slovenský
 • Anglický název a abstrakt – vyžadován u aktualit a referativních článků, u jiných příspěvků je dobrovolný (typicky do 400 znaků včetně mezer)
 • Texty zpracovány v editoru MS Word a zaslány e-mailem do redakce spolu s exportem do PDF (první verze rukopisu pro recenzní řízení), přesné instrukce viz níže
 • Ilustrace zaslány jako samostatné soubory (stačí po přijetí rukopisu) v dostatečné kvalitě podle instrukcí níže (ilustrací prosíme raději více než méně!)
 • Převzaté obrázky a texty z jiných publikací musejí mít vyřízené povolení k reprodukci
 • Používá se zavedená česká a slovenská terminologie a jednotky SI

Typický obsah referátů a aktualit

 • Název článku – cca 45 znaků včetně mezer (česky i anglicky)
 • Jména autorů a jejich plné adresy
 • Abstrakt (perex) – 300–400 znaků včetně mezer (česky i anglicky, text vyznačte tučně)
 • Text příspěvku
 • Odkazy na použité a citované prameny
 • Seznam a popis obrázků
 • Grafy, schémata a fotografie – jako samostatné očíslované a srozumitelně pojmenované soubory

Obsah ostatních příspěvků

Je v zásadě stejný, jako je uvedeno výše, ale nemusí obsahovat celý abstrakt – stačí několik vět jako upoutávka (perex umístěný v záhlaví článku).

Odhad výsledné délky článku

Na jednu tiskovou stranu časopisu s jedním obrázkem se vejde cca 1,2–1,6 strany textu napsaného v MS Wordu (standardní nastavení, Times New Roman, 12 bodů, řádkování 1).


TECHNICKÉ POŽADAVKY

Text a tabulky

 • Vhodný formát textu: MS Word (DOCX, DOC), případně RTF či ODT (ne TEX).
 • Z dokumentu MS Word převezmeme tabulky, automatické číslování, automatické odrážky a poznámky pod čarou (tam dávejte poznámky jiné než odkazy na prameny – ty jsou uvedeny na konci článku).
 • Tabulky vytvořte a vložte přímo do souboru MS Wordu. Ohraničení a barva buněk: žádné. Odstraňte v tabulce zbytečné (prázdné) řádky a sloupce.
 • Nedělejte změny formátu textu (s výjimkou kurzívy, tučného písma a indexů).
 • Poznámky pro redakci nebo grafika pište do ((dvojitých závorek)).

      Co nedělat?

 • Nevkládat více než 1 mezeru, 1 enter či 1 tabulátor za sebou
 • Nevkládat prázdné řádky (Enter) nad a pod nadpisy nebo mezi odstavce.
 • Nepoužívat: všechna velká písmena (verzálky) v nadpisech, ruční zalomení řádku (Shift+Enter), aktivní hypertextové odkazy.

Matematické a fyzikální rovnice, symboly, výrazy

 • Krátké matematické výrazy vytvářejte v MS Wordu v základním textu s pomocí indexů, řeckých písmen (bez použití editoru rovnic) ve fontu Times New Roman (nepoužívejte font Symbol).
 • Pouze složité víceřádkové matematické formule vytvářejte editorem rovnic (v DOCX, ODT či TEX), pokud možno ve fontu Times New Roman či podobném. Tyto rovnice nám pošlete ve formátu tiskového PDF. Budou do zlomu vloženy jako vektorové obrázky.
 • V běžném textu pište pokud možno matematické výrazy a vzorce ve zjednodušené jednořádkové formě. Např. místo vodorovné zlomkové čáry použijte šikmé lomítko apod.
 • Symboly: šikmým řezem písma (kurziva) se píší jen proměnné. Vše ostatní (jednotky, názvy funkcí, zkratky, závorky, pomocné znaky, číslice, jednotky) se píše základním řezem písma. Vektory se píší tučně, výjimečně se šipkou nad symbolem.
 • Desatero pravidel prosím prostudujte zde: Desatero pravidel v PDF pro tisk.

Grafy, schémata a vektorové obrázky

 • Grafy potřebujeme jako vektorový obrázek (v křivkách), který umožňuje editovat texty, tedy ve formátu AI, PDF, CDR, EPS, SVG nebo MS Office (XLS, XLSX, DOC, DOCX).)
 • Veškerý text v grafech potřebujeme česky nebo slovensky, font Myriad Pro či Arial (nepoužívejte font Symbol) a v jednotkách SI.
 • Pozor na desetinný oddělovač, kterým je čárka (,), nikoliv tečka jako v angličtině!
 • Grafy pošlete jako samostatné soubory – mohou být navíc vloženy i v textovém a PDF souboru pro účely přehledné recenze.
 • Popisky ke grafům (včetně uvedení zdroje) mohou být na konci textu příspěvku nebo pod vloženými obrázky.

Fotografie a bitmapové obrázky

 • Fotografie či podobné bitmapové obrázky mohou být ve formátech JPG (s co nejmenší kompresí), TIF, PNG či RAW (neužívejte pokud možno pdf, psd, gif, bmp, eps).
 • Rozlišení (min.) 300–400 DPI použijte u fotografií barevných (či ve stupních šedi) při velikosti reprodukce v časopisu 1:1 (tedy rozměr ~1 600 x 1 000 obrazových bodů a více) a rozlišení 600–1 200 DPI použijte u kreseb černobílých (perokresby) při reprodukci 1:1 (tedy rozměr cca 3 500 x 2 500 obrazových bodů a více). Nezvyšujte sami dodatečně rozlišení fotografií.
 • Originální fotografie či dokumenty vám můžeme naskenovat v redakci.)
 • Fotografie stejně jako ostatní ilustrace zašlete v samostatných souborech (v textu mohou být vloženy jejich zmenšeniny). Všechny ilustrace by měly mít odkaz v textu, např. „viz obr. 8“.
 • Popisky fotografií (včetně uvedení zdroje) mohou být na konci textu příspěvku nebo pod vloženými obrázky.
 • Autoři odpovídají za správné uvedení zdroje a autora ilustrací a získání souhlasu s reprodukcí ilustrace v článku.

Literatura a reference

Odkazy na použitou literaturu a zdroje číslujte průběžně v textu v hranatých závorkách „[1]“ a jejich seznam uvádějte v běžné formě pro zahraniční vědecké časopisy – tedy se odlišuje od normy ČSN ISO 690:2011.

      Článek v časopise – dlouhá a krátká varianta

  [1] P. H. Poole, F. Sciortino, T. Grande et al.: Effect of hydrogen bonds on the thermodynamic behavior of liquid water. Phys. Rev. Lett. 73, 1632−1635 (1994).

  [1] P. H. Poole a kol.: Phys. Rev. Lett. 73, 1632−1635 (1994).

  Pozn. Má-li publikace víc než tři autory, lze uvést prvního, popř. druhého či třetího a doplnit zkratkou „aj.“, „a kol.“, příp. „et al.“ Uvádění názvu článku je možné, pokud autoři usoudí, že může být dobrou informací pro čtenáře o obsahu článku. Stránkování v časopisech bývá dnes často nahrazeno číselným či kombinovaným identifikátorem.

      Kniha

  [2] E. F. Taylor a J. A. Wheeler: Exploring black holes: Introduction to general relativity. Addison Wesley Longman, San Francisco 2000. ISBN 02-013-8423-X.

  (Lze uvést přesnou stránku či rozsah „s. 45–46“ nebo kapitolu „kap. 2“, pokud jsou známy. ISBN lze uvést, ale není to nutné.)

      Proceedings – Sborníky

  [3] R. V. Shack, B. C. Platt: Production and use of a lenticular Hartmann screen. In Proc. of the 1971 Spring Meeting of the Opt. Soc. Am. (Ed. R. J. Collier), Tuscon, Arizona, 1971, s. 656–660.

      Elektronické zdroje

  [4] M. Knopová: Bezpečnost dat v informačních systémech. Ikaros [online] 15, 6 (2011). [cit. 16.5.2018]. ISSN 1212‑5075. Dostupné z: https://ikaros.cz/bezpecnost-dat-v-informacnich-systémech

  (Číslo ISSN není nutné.)

Korektury

 • K zanesení změn a oprav použijte funkci recenze/poznámky v Adobe Acrobatu. Korektury vyznačte do zaslaného PDF souboru. Toto umožňuje např. i Adobe Acrobat Reader DC (zdarma ke stažení zde).
 • V korekturách vždy používejte diakritická znaménka.

 

Pokud se při přípravě rukopisu objeví nějaké nejasnosti, neváhejte obrátit se na redakci časopisu.

© FZÚ AV ČR v. v. i., 2024. All rights reserved.