Ceskoslovenský casopis pro fyziku

aktuální číslo

aktuální číslo

vyhledávání

vyhledávání

o nás

o nás

předplatné

předplatné

inzerce

inzerce

pro autory

pro autory

seznam prodejních míst

pro redaktory a recenzenty

kalendář akcí

kalendář akcí

odkazy


Pravidla pro autory


Československý časopis pro fyziku je vědecko-populární časopis zaměřený na informace o nových poznatcích ve fyzikálních vědách, na představování důležitých oblastí fyziky a poskytující prostor pro mezioborovou diskusi. Časopis se obrací nejen na odbornou fyzikální komunitu, ale i na studenty a zájemce z jiných vědních oborů. Vzhledem k tomuto záměru časopis nepublikuje jednotlivé původní vědecké výsledky, ale přináší referáty, aktuality, rozhovory či překlady zajímavých přednášek a článků. Tím jsou také dány základní požadavky na příspěvky, které je možné v Československém časopise pro fyziku otisknout:

 • referativní články (o rozsahu cca 9000 až 27 000 znaků včetně mezer): příspěvky zaměřené na jedno téma, které by srozumitelnou formou dávaly čtenáři možnost orientovat se v problémech dané oblasti, shrnuly jejich řešení a poskytly mu i představu o významu tematiky pro další rozvoj vědy a techniky;
 • aktuality: krátká sdělení o nejnovějších výsledcích základního výzkumu či jeho aplikacích v přehledné a srozumitelné formě;
 • recenze, personálie, zprávy z konferencí (1800–3600 znaků včetně mezer);
 • otázky a názory: zde očekáváme příspěvky autorů k vybraným tématům, jejich kritiku a připomínky. Hlavním kritériem publikování jsou věcnost, širší dopad příspěvku a jeho aktuálnost.

Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout o zveřejnění příspěvku. Všechny materiály zaslané do rubrik referáty, aktuality, ve zkratce, mládež a fyzika a historie fyziky podléhají recenzi provedené oborově příslušnými specialisty. O tom, zda bude rukopis postoupen
k recenznímu řízení nebo vrácen autorovi, rozhoduje redakce v souladu se zaměřením a zavedenými standardy Československého časopisu pro fyziku.

Předáním rukopisu vydavateli poskytují autoři nevýhradní licenci zveřejnit příspěvek v tištěné a elektronické verzi časopisu „Československý časopis pro fyziku“ a v těchto verzích jej zveřejňovat v České republice i v zahraničí, to vše bez jakéhokoliv časového omezení. Tato nevýhradní licence je poskytnuta ústní smlouvou podle autorského zákona. Za poskytnutí licence k příspěvku náleží autorovi autorský honorář podle aktuálního ceníku. Ceník ČČF pro rok 2017: rubrika "ve zkratce" - 400 Kč za tiskovou stranu, ostatní rubriky (mimo recenzí) - 250 Kč za tiskovou stranu. Účtárna FZÚ z honoráře strhne srážkovou daň 15 %.

Požadavky na první verzi rukopisu

  Příspěvky do všech výše uvedených rubrik je třeba zasílat redakci v jazyce českém či slovenském, název článku a abstrakt referativních článků též v jazyce anglickém. Příspěvky musí být připraveny v editoru MS Word. První verze rukopisu slouží především k recenznímu řízení a lze ji podat pouze v elektronické podobě, tedy e-mailem (příjem příspěvku bude potvrzen). Pokud by byl soubor příliš velký, aby se dal poslat elektronickou poštou, může být konvertován do formátu PDF.

  Obsahují-li příspěvky též převzaté materiály, je třeba získat souhlas nositelů autorských práv s publikací. Předpokládá se, že texty zaslané do redakce nebyly publikovány, resp. podány k publikaci jinde. Pokud vyšly podstatné části rukopisu již v jiných časopisech nebo knižně, autor je povinen informovat o tom redakci.

  V příspěvku je třeba používat jednotek SI. Abstrakt referativního článku, který bude umístěn na WWW stránkách časopisu a jako perex článku, musí být jasný, vystihující celou práci a důvody její prezentace. Jeho délka nesmí překročit 400 znaků včetně mezer.

  Každý příspěvek je třeba doplnit několika kvalitními ilustračními obrázky (nejsou-li obrázky součástí vlastního příspěvku). Na každé dvě stránky textu v MS Wordu alespoň jeden obrázek.

  Na jednu tiskovou stranu časopisu s jedním obrázkem se vejde cca 1,2-1,6 strany textu napsaného v MS Wordu (standardní nastavení, Times New Roman, 12 bodů, řádkování 1).

Požadavky na závěrečnou, přijatou verzi rukopisu

  Závěrečná verze příspěvku, schválená redakcí, musí být zaslána v elektronické podobě spolu se všemi grafickými a doplňkovými materiály (viz níže). Dále má být zaslána jedna tištěná kopie podepsaná autorem. Redakce velmi uvítá, pokud jí autor elektronicky zašle tematicky související ilustrační obrazový materiál (především vizuálně zajímavé obrázky, nečíslované a nezmíněné v textu), který bude možno využít při finální grafické úpravě textu (vyplnění prázdných polí, podtisky, aj.). I tyto materiály musí být v tiskové kvalitě (viz níže).

Obsah referativních článků

 • Název článku – cca 45 znaků včetně mezer (česky i anglicky)
 • Jména autorů a jejich plné adresy
 • Abstrakt (Perex) – 300–400 znaků včetně mezer (česky i anglicky, text vyznačte kurzívou)
 • Text příspěvku
 • Seznam použité literatury
 • Seznam a popis obrázků
 • Grafy, schémata a fotografie (musí být dodány zvlášť, řádně označené číslem a jménem autora, popř. zkráceným názvem článku)

Obsah ostatních příspěvků

  Vedle textu musí ostatní příspěvky obsahovat jméno a adresy autorů. Případné grafy, fotografie ap. musí být rovněž dodány zvlášť s řádným označením.

Text příspěvků, tabulky a rovnice

 • Vhodný vstupní formát textu: MS Word (DOCX, DOC), případně RTF či ODT (ne TEX).
 • Všechny krátké matematické výrazy prosím vytvářejte v MS Wordu v základním textu s pomocí indexů, řeckých písmen (bez použití editoru rovnic) ve fontu Times New Roman (nepoužívejte prosím font Symbol). Pouze složité víceřádkové matematické formule vytvářejte editorem rovnic.
 • Víceřádkové matematické výrazy (rovnice) z textového dokumentu nemůžeme přímo převzít. Vytvořte je v editoru rovnic MS Wordu (DOCX či v ODT, TEX) pokud možno ve fontu Times New Roman či podobném. Tyto rovnice nám prosím pošlete ve formátu tiskového PDF. Budou do zlomu vloženy jako vektorové obrázky.
 • Z dokumentu MS Word převezmeme tabulky, automatické číslování, automatické odrážky a poznámky pod čarou.
 • Tabulky vytvořte a vložte přímo do souboru MS Wordu. Ohraničení a barva buněk: žádné. Odstraňte v tabulce zbytečné (prázdné) řádky a sloupce.
 • Nedělejte, prosím, ruční změny formátu textu (s výjimkou kurzívy, tučného písma a indexů) a ruční změny formátu odstavců. V případě potřeby změňte odstavcový styl postupem: Formát – Styly – Normální – Změnit – Formát – Písmo … (či Odstavec …).
 • Nikdy nevkládejte více než 1 mezeru, 1 Enter či 1 tabulátor za sebou.
 • Nevkládejte prázdné řádky (Enter) nad a pod nadpisy nebo mezi odstavce.
 • Nepoužívejte: velká písmena (verzálky) v nadpisech, ruční zalomení řádku (Shift+Enter), hypertextové odkazy.
 • Poznámky pro redakci nebo grafika pište do ((dvojitých závorek)).
 • Nakonec odstraňte všechny nenutné odstavcové a textové styly (postupem: Formát – Styly a formátování – Zobrazit: Dostupné formátování – vybrat nenutný styl a po stisknutí tlačítka vpravo ho Odstranit).

Pravidla pro psaní matematických a fyzikálních výrazů

 • Desatero pravidel prosím prostudujte zde: náhled v HTML nebo PDF pro tisk.
 • Zjednodušeně řečeno se šikmým řezem písma píší jen proměnné. Vše ostatní (jednotky, názvy funkcí, zkratky, závorky, pomocné znaky, číslice, jednotky) se píše základním řezem písma. Vektory se píší tučně, výjimečně se šipkou nad symbolem.
 • V běžném textu článku pište, pokud možno, matematické výrazy a vzoce ve zjednodušené jednořádkové formě. Např. místo vodorovné zlomkové čáry použijte šikmé lomítko apod.

Grafy, schémata a vektorové obrázky

 • Grafy potřebujeme jako vektorový obrázek (v křivkách), který umožňuje editovat texty, tedy ve formátu AI, PDF, CDR, EPS, SVG příp. PS, WMF. Mohou být také ve zdrojovém formátu programů Corel, Adobe, Inkscape nebo MS Office (XLS, XLSX, DOC, DOCX).
 • Veškerý text v grafech potřebujeme česky nebo slovensky, font Myriad Pro či Arial (nepoužívejte font Symbol) a v jednotkách SI.
 • Grafy nevkládejte přímo do textu v MS Wordu, ale pošlete jako samostatné soubory.
 • Grafy musí být číslovány. Text ke grafům včetně uvedení zdroje má být na konci textu příspěvku. Popisky v grafu musí být schopny redukce na 1/2.

Fotografie

 • Fotografie (pořízené fotoaparátem, nikoliv tedy grafy či schémata) by měly být do redakce podány ve formátu JPG (v původní plné nepřerastrované kvalitě), TIF, PNG či RAW (neužívejte pokud možno pdf, psd, gif, bmp, eps).
 • Rozlišení 300–400 DPI použijte u fotografií barevných (či ve stupních šedi) při velikosti reprodukce v časopisu 1:1 (tedy rozměr cca 1600 x 1000 obrazových bodů a více) a rozlišení 600–1200 DPI použijte u kreseb černobílých (perokresby) při reprodukci 1:1 (tedy rozměr cca 3500 x 2500 obrazových bodů a více) . Nezvyšujte sami dodatečně rozlišení fotografií.
 • Originální fotografie na papíře či kresby neskenujte, ale dodejte v papírové podobě.
 • Nevkládejte fotografie přímo do textu v MS Wordu ale přiložte v samostatných souborech. V textu je vhodné napsat odkazy na obrázky např. "(viz obr. 8)".
 • Fotografie musí být číslovány. Text k fotografiím včetně uvedení zdroje má být na konci textu příspěvku. Popisky v obrázku musí být schopny redukce na 1/2.

Literatura

  Odkazy na použitou literaturu číslujte průběžně v textu a jejich seznam uvádějte ve formě:

  [1] C. Uebing, R. Gomer: Surf. Sci. 381, 33 (1997).

  [2] C. W. Gardiner: Handbook of Stochastic Methods. Springer-Verlag, Berlin 1985, s. 45.

  [3] G. Wenzel: Surface structure. Proceedings of ECOSS21, Krakow, Poland, September 2001, s. 54.

Korektury

 • K zanesení změn a oprav, prosím, použijte funkci recenze/poznámky v Adobe Acrobatu. Korektury naznačte do zaslaného PDF souboru. Toto umožňuje např. i Adobe Reader X (zdarma ke stažení zde).
 • V korekturách, prosím, vždy používejte diakritická znaménka.

 

Pokud se při přípravě rukopisu objeví nějaké nejasnosti, neváhejte obrátit se na redakci časopisu.


Termíny odevzdání příspěvků do ČČF v tomto roce:

Číslo:Datum odevzdání:
1/2019 2. 1. 2019
2/2019 25. 2. 2019
3/2019 2. 5. 2019
4/2019 4. 7. 2019
5/2019 2. 9. 2019
6/2019 21. 10. 2019

© FZÚ AV ČR v. v. i., 2019. All rights reserved.